BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy - kandydat spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o kandydacie spełniającym wymagania formalne na stanowisko pracy DOKUMENTALISTA.


OGŁOSZENIE!

Kandydat spełniający wymagania formalne na stanowisko pracy DOKUMENTALISTA w MBP w Cieszanowie:

Tomasz Róg

**********************************************************************************
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie ogłasza nabór na stanowisko pracy DOKUMENTALISTA.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie
ogłasza nabór na stanowisko pracy
DOKUMENTALISTA


Wymagania konieczne:
1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe.
6. Staż pracy na stanowisku dokumentującym regionalną historię. Mile widziana dokumentacja regionalnej historii gminy Cieszanów. Minimum 1 rok.
7. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych.

Zakres odpowiedzialności:
• Wyszukiwanie, przegląd i analiza dostępnej literatury związanej z historią gminy Cieszanów.
• Prowadzenie prac informacyjnych i dokumentacyjnych związanych z historią regionu .
• Opracowanie bibliografii gminy Cieszanów.
• Pomoc w działalności wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.
• Przygotowywanie opracowań dotyczących zagadnień z zakresu historii regionu .
• Współpraca z seniorami.
• Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży rozpowszechniających historię regionalną.
• Pomoc w pisaniu wniosków dotyczących historii regionu w celu pozyskania funduszy na realizację projektów powiązanych z tą dziedziną działalności.
• Praca w programie bibliotecznym MAK+ (wypożyczanie, opracowywanie: bibliografii, wydawnictw ciągłych, artykułów).
• Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dokumentowania historii regionalnej.

Wymagania dodatkowe:
• Odpowiedzialność, kreatywność, zdolność samodzielnego organizowania pracy.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności związanych z dokumentacją historii regionu.
• Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury technicznej, zgody na wykorzystanie wizerunku.
• Umiejętność pisania wniosków na konkursy ogłoszone m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Doświadczenie w pracy w dziećmi i młodzieżą.
• Znajomość języków obcych (jeden w stopniu komunikatywnym).
• Prawo jazdy kat. B.
• Podjęcie pracy od 01.07.2020 r.

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
• oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182)”
• dane adresowe i numer telefonu do kontaktu,

Warunki pracy:
• ½ etatu
• budynek piętrowy –platforma
• brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dokumentalisty MBP W Cieszanowie” w Bibliotece (ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. (włącznie) do godz. 13ºº. Otwarcie kopert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona 22 czerwca 2020 r. na stronie www.mbp.cieszanow.eu. Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 10ºº w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie - zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną drogą telefoniczną.


Dodane: 2020-06-10 | edytowane: 2020-06-22


Licznik odsłon: 1268941
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01